Praha Style

I think I have something in my eye… I’ll be fine…